Meditasjon del 1 av 3

|

Her kommer en ny serie om mindfulness meditasjon. Stadig mer forskning tyder på at mindfulness har en positiv effekt på mennesker mentale ressurser generelt sett, og mer spesifikt er det kurativt for en rekke ulike diagnoser. Det viser seg at mindfulness er en slags transdiagnostisk intervensjon fordi den har effekt på tvers av ulike symptombilder. Hva er det ved denne praksisen som gjør den så kurativ? Det er i alle fall tre ting som utmerker seg ved mindfulness, og det er sannsynligvis kombinasjonen av disse tre som gjør oppmerksomhetstrening så virkningsfullt og viktig for moderne mennesker.

Den første er at en gjennom mindfulness-praksis endrer hva oppmerksomheten retter seg mot. Eksempler på dette er fokus på den konkrete fornemmelsen av pusten i kroppen, som kan tjene som et nøytralt anker som i mindre grad gir næring til de emosjonelle og kognitive kjedereaksjonene som forsterker ubehag.

Den andre måten mindfulness kan bidra til å redusere lidelse på, er ved at det forandrer hvordan en forholder seg til mønstrene av tanker, følelser og sansing som utfolder seg. I stedet for å endre innholdet i bevisstheten ved å skifte fokus, handler det her om å romme egne erfaringer og sansefornemmelser med vennlighet og en aksepterende holdning. Dermed aktiveres en holdning av tilnærming til det som i utgangspunktet er reaktive og unngåelsesbaserte mønstre av mening og aktivering.

Den tredje måten dreier seg om å endre synet en har på det materialet som kropp og sinn bearbeider i et gitt øyeblikk. Det er lett å miste av syne at det vi erfarer ikke nødvendigvis reflekterer sannheter, men snarere er basert på en aktivt fortolkende prosess. Det er også gjerne slik denne fortolkningen har en tendens til å oppfatte både indre og ytre fenomener som mer virkelige og substansielle enn det kanskje finnes grunnlag for. Dette gjelder for tanker og følelser – men også for vår egen selvopplevelse.

Dette poengteres av de mest ledende skikkelsene innen mindfulness her i Norge, nemlig Per-Einar Binder, Bergljot Gjelsvik, Even Halland & Jon Vøllestad.

Velkommen til første del i en serie på tre om mindfulness meditasjon.